Bookmark and Share

Český pohár Velkopopovického Kozla 2013

Vydáno dne 17. 04. 2013 (2790 x přečteno)

XI. ročník seriál závodů v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu. 


Český pohár VPK 2013


Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů, kategorie muži, ženy, mladší a střední dorost. Soutěž je otevřena také pro zahraniční účastníky. Soutěžní disciplínou je běh na 100 m s překážkami dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy vydané s platností od 1. 1. 2012 a dle Mezinárodních pravidel pro požární sport.


Závody zařazené do seriálu pro XI. ročník Českého poháru VPK v roce 2013


Sobota 11. 5. Pohár HVP, a.s. Praha - pořádá MSH Praha
Sobota 25. 5. Bludovská stovka Bludov - pořádá SDH Bludov
Neděle 2. 6. Polabské stovkování Písková Lhota - pořádá SDH Písková Lhota
Sobota 27. 7. Stovka v Horní Lidči - pořádá SDH Horní Lideč
Sobota 10. 8. Večerní stovka Kamenec - pořádá SDH Kamenec u Poličky
Sobota 14. 9. Finále Českého poháru Ostrava - pořádá SDH Kozlovice 

 

Základní pravidla pro jednotlivé závody

V jednotlivých závodech se bude jako základní část používat buď dvoukolový systém nebo v případě velkého počtu závodníků systém s postupem x nejlepších závodníků v prvním kole do kola druhého.
V každém závodě seriálu se na závěr uskuteční finálová vyřazovací část, do které ze základní části postoupí x nejlepších závodníků z kategorie mužů a žen. Body do celkového pořadí Českého poháru 2013 se přidělují na každém závodě stejně a to po základní části závodu. Přesný časový plán závodů všech kategorií je dán propozicemi, vydanými pořadatelem příslušného závodu.

Soutěžní kategorie pro rok 2013
Každý závodník může startovat v jednotlivém závodě pouze v jedné soutěžní kategorii dle svého ročníku narození – jeho zařazení do určité soutěžní kategorie platí pro celý ročník Českého poháru 2013. Ve všech závodech seriálu musí závodník startovat vždy za jedno stejné družstvo.

Kategorie muži a ženy Kategorie muži a ženy – ročník narození 1996 a starší

této kategorii startují závodníci a závodnice ročníku narození 1996 a starší, datum narození není rozhodující, rozhodující podmínkou je pouze ročník narození. Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování k závodům. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS. V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii do celkového hodnocení Českého poháru 2013 viz. celkové hodnocení. Závodí se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží – muži bariéra 200 cm, kladina 120 cm, ženy příčné břevno 80 cm, kladina 80 cm.

Podkategorie senioři 

Závodníci ročníku narození 1980 a starší jsou kromě bodování v kategoriích mužů a žen bodováni navíc v kategorii senioři a seniorky viz. celkové hodnocení. Pro splnění podmínky věku je rozhodující kalendářní rok bez ohledu na měsíc narození. Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování k závodům. V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně mezi muži a ženami a také jsou i společně hodnoceni ve výsledkové listině příslušného závodu.

Kategorie dorost


Kategorie střední dorostenci a střední dorostenky – ročník narození 1997 a 1998 V této kategorii startují závodníci a závodnice ročníku narození 1997 a 1998, datum narození není rozhodující, rozhodující podmínkou je pouze ročník narození. Podmínkou pro účast závodníka mladšího 15 let v této kategorii je předložení souhlasu zákonného zástupce při prezenci k závodu společně s dokladem prokazujícím totožnost (průkaz SH ČMS). Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování k závodům. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS. V každém závodě se boduje prvních 10 míst v každé kategorii do celkového hodnocení Českého poháru 2013 viz. celkové hodnocení. Závodí se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a dle Mezinárodních pravidel pro požární sport – dorostenci bariéra 170 cm, kladina 80 cm, dorostenky příčné břevno 80 cm, kladina 80 cm. V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně s kategorií mladšího dorostu a jsou pouze zvlášť hodnoceni.


Kategorie mladší dorostenci a mladší dorostenky – ročník narození 1999 a 2000


V této kategorii startují závodníci a závodnice ročníku narození 1999 a 2000, datum narození není rozhodující, rozhodující podmínkou je pouze ročník narození. Podmínkou pro účast závodníka v této kategorii je předložení souhlasu zákonného zástupce při prezenci k závodu společně s dokladem prokazujícím totožnost (průkaz SHČMS). Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování
k závodům. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS. V každém závodě se boduje prvních 10 míst v každé kategorii do celkového hodnocení Českého poháru 2013 viz. celkové hodnocení. Závodí se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a dle Mezinárodních pravidel pro požární sport – dorostenci bariéra 170 cm, kladina 80 cm, dorostenky příčné břevno 80 cm, kladina 80 cm. V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně s kategorií středního dorostu a jsou pouze zvlášť hodnoceni.


Další podmínky závodů


Mezi další základní podmínky závodů patří používání treter, měření času certifikovanou časomírou, kvalifikovaní rozhodčí – hlavní rozhodčí vždy s kvalifikací rozhodčí – instruktor. Další podrobnosti závodního programu budou stanoveny vždy propozicemi, vydanými pořadatelem příslušného závodu.

Přihlašování k závodům

Pro přihlašování závodníků k jednotlivým závodům Českého poháru 2013 slouží modul Přihlášky LIVE na internetové stránce www.stovky.cz. Přihlašování na emailové adresy a telefonní čísla pořadatele závodu je také možné, pořadatel pak doplní údaje od přihlašovaného do modulu Přihlášky LIVE místo závodníka. Přihlášení je možné vždy na nejbližší závod, aktivuje se po skončení závodu předchozího. Uzávěrka přihlášek je dána propozicemi příslušného závodu. Závodník se přihlašuje výběrem z databáze závodníků. Pokud v databázi ještě není, nově se do ní zaregistruje. Povinnými údaji v databázi jsou příjmení, jméno, ročník narození a družstvo, za které v tomto roce závodí. Ročník narození je důležitý pro evidenci kategorie seniorů, dorostu apod. Bude prováděna kontrola správnosti uváděných ročníků narození s centrální evidencí členů SH ČMS. Pro správnou identifikaci v databázi je závodníkům automaticky přidělen FScode, který je neměnným identifikačním číslem závodníka. Pokud je závodník v databázi registrován za jiné družstvo, než za které bude v daném soutěžním roce závodit, ohlásí změnu družstva volbou změna družstva a v systému bude následně změna družstva provedena. Přihlášení je provedeno správně, když se závodník uvidí ve výpise přihlášených, který je setříděn podle družstev a dále podle času přihlášení. Přihlášením přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že soutěžící splňuje zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým přihlášením souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.

Pro všechny kategorie platí:


Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového programu příslušného závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen. Ve všech závodech seriálu musí závodník startovat vždy za jedno stejné družstvo.

Bodování do celkového pořadí Českého poháru VPK 2013 

Kategorie muži a ženy
V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii tímto systémem:
1.místo 40 bodů 16.místo 15 bodů
2.místo 35 bodů 17.místo 14 bodů
3.místo 32 bodů 18.místo 13 bodů
4.místo 29 bodů 19.místo 12 bodů
5.místo 27 bodů 20.místo 11 bodů

6.místo 25 bodů 21.místo 10 bodů
7.místo 24 bodů 22.místo 9 bodů
8.místo 23 bodů 23.místo 8 bodů
9.místo 22 bodů 24.místo 7 bodů
10.místo 21 bodů 25.místo 6 bodů
11.místo 20 bodů 26.místo 5 bodů
12.místo 19 bodů 27.místo 4 body
13.místo 18 bodů 28.místo 3 body
14.místo 17 bodů 29.místo 2 body
15.místo 16 bodů 30.místo 1 bod

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo. Podmínkou pro připsání bodů do celkového hodnocení je účast závodníka ve finálové vyřazovací části závodu.

Podkategorie senioři

Závodníci ročníku narození 1980 a starší jsou kromě bodování v kategoriích mužů a žen bodováni navíc v kategorii senioři a seniorky. Pro splnění podmínky věku je rozhodující kalendářní rok bez ohledu na měsíc narození. Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování k závodům.V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně s kategorií mužů a žen a také jsou i společně hodnoceni ve výsledkové listině příslušného závodu. Do celkových výsledků kategorie seniorů se závodníkům přidělují body takto: 

1. nejlepší senior(ka) v závodě získává 10 bodů
2. ………………………………………… 9 bodů
3. ………………………………………… 8 bodů
4. ………………………………………… 7 bodů
5. ………………………………………… 6 bodů
6. ………………………………………… 5 bodů
7. ………………………………………… 4 body
8. ………………………………………… 3 body
9. ………………………………………… 2 body
10. nejlepší senior(ka) v závodě získává 1 bod


Kategorie dorost

 

Kategorie střední dorostenci a střední dorostenky – ročník narození 1997 a 1998 V této kategorii startují závodníci a závodnice ročníku narození 1997 a 1998, datum narození není rozhodující, rozhodující podmínkou je pouze ročník narození. V každém závodě se boduje prvních 10 míst do celkového hodnocení Českého poháru 2013 v této kategorii. Do celkových výsledků se závodníkům přidělují body takto:

1. nejlepší střední dorostenec(ka) v závodě získává 10 bodů
2. ………………………………………… 9 bodů
3. ………………………………………… 8 bodů
4. ………………………………………… 7 bodů
5. ………………………………………… 6 bodů
6. ………………………………………… 5 bodů
7. ………………………………………… 4 body 
8. ………………………………………… 3 body 
9. ………………………………………… 2 body 
10. nejlepší střední dorostenec(ka)v závodě získává 1 bod 

Závodí se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a dle Mezinárodních pravidel pro požární sport – dorostenci bariéra 170 cm, kladina 80 cm, dorostenky příčné břevno 80 cm, kladina 80 cm. 

V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně s kategorií mladšího dorostu a jsou pouze zvlášť hodnoceni. Kategorie mladší dorostenci a mladší dorostenky – ročník narození 1999 a 2000
V této kategorii startují závodníci a závodnice ročníku narození 1999 a 2000, datum narození není rozhodující, rozhodující podmínkou je pouze ročník narození. V každém závodě se boduje prvních 10 míst do celkového hodnocení Českého poháru 2013 v této kategorii. Do celkových výsledků se závodníkům přidělují body takto:


1. nejlepší střední dorostenec(ka) v závodě získává 10 bodů
2. ………………………………………… 9 bodů
3. ………………………………………… 8 bodů
4. ………………………………………… 7 bodů
5. ………………………………………… 6 bodů
6. ………………………………………… 5 bodů
7. ………………………………………… 4 body
8. ………………………………………… 3 body
9. ………………………………………… 2 body
10. nejlepší střední dorostenec(ka)v závodě získává 1 bod

Závodí se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a dle Mezinárodních pravidel pro požární sport – dorostenci bariéra 170 cm, kladina 80 cm, dorostenky příčné břevno 80 cm, kladina 80 cm.
V jednotlivých závodech tito závodníci startují společně s kategorií středního dorostu a jsou pouze zvlášť hodnoceni. Vedení průběžného pořadí zajišťuje SDH Kamenec u Poličky ve spolupráci s ostatními
pořadateli. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na internetových stránkách www.stovky.cz Celkové vyhodnocení
Bude provedeno v rámci vyhlášení výsledků Finálového závodu v Ostravě – Porubě 14. 9. 2013. V celkovém pořadí bude vyhlášeno a odměněno 30 nejlepších závodníků mužů a 30 nejlepších závodnic žen. Pět nejlepších závodnic a závodníků v kategorii muži a ženy a tři nejlepší závodníci z každé kategorií dorostu budou dále oceněni při Galaodpoledni hasičských soutěží 23. listopadu 2013 v Divadle U Hasičů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání lepšího umístění v prvním závodě, případně v dalších závodech, za účasti obou závodníků.

Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině. Možnost kvalifikace na MČR v PS 2013 v Mladé Boleslavi do soutěže jednotlivců 

A) disciplína 100m překážek
Na MČR 2013 do disciplíny běh na 100 m překážek dobrovolných hasičů se lze kvalifikovat i samostatně bez účasti v závodě družstev. Právo startu má nejlepších 15 mužů a 15 žen z průběžného pořadí Českého poháru 2013 po jeho pátém závodě tj. po závodě dne 10. 8. 2013 v Kamenci u Poličky. Uvedené se ale netýká závodníků, kteří postoupili a budou startovat na MČR 2013 v soutěži družstev, a to jak v kategorii dobrovolných hasičů, tak mezi profesionálními hasiči. Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2013 budou startovat za družstva, se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo startu bude mít vždy 15 mužů, 15 žen. Možnost postupu dále neplatí pro ty závodníky, kteří v průběhu roku budou v Českém poháru 2013 startovat za HZS. Pro závodníky platí proto doporučení, aby v Českém poháru 2013 startovali po celý rok vždy za své domovské SDH. Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz a www.stovky.cz a to po zpracování všech došlých přihlášek družstev, které postoupí na MČR z krajských soutěží. Předpokládaný termín zveřejnění je 19. 8. 2013. Závodník se dále bude řídit propozicemi MČR 2013 – k dispozici budou na www.dh.cz
– do 22. 8. 2013 zašle na aulicky@dh.cz vyplněnou přihlášku (příloha 2) a v sobotu 24. 8. 2013 se dle časového plánu dostaví s kopií přihlášky k prezenci v místě konání závodů.

B) disciplína výstup na věž
Na MČR 2013 bude umožněn start v disciplíně výstup na věž také mužům z řad dobrovolných hasičů bez návaznosti na soutěž družstev profesionálních hasičů. Právo startovat získají jen ti, kteří budou v průběhu roku startovat na vybraných soutěžích, a to za své domovské SDH. Pro rok 2013 se jedná se o tyto soutěže: 17.5. Ústí nad Orlicí, 31.5. Plzeň, 1.6. Krchleby, 6.6. České Budějovice, 28.6. Hranice, 26.7. Uherský Brod.Závodníkovi se sečtou tři nejlepší celkové výsledné časy z výsledkových listin jednotlivých závodů Ligy. Za celkový výsledný čas v závodě se považuje jeden nejlepší dosažený výkon v základním kole závodu. Nejlepších 15 závodníků – pořadí závodníků od nejnižšího součtu časů - získává právo startu v disciplíně výstup na věž. Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2013 budou startovat za družstva HZS se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo startu bude mít vždy 15 mužů. Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz , www.stovky.cz. Předpokládaný termín zveřejnění je 19. 8. 2013. Závodník se dále bude řídit propozicemi MČR 2013 – k dispozici budou na www.dh.cz – do 22. 8. 2013 zašle na aulicky@dh.cz vyplněnou přihlášku (příloha 2) a dle časového plánu se dostaví s kopií přihlášky k prezenci v místě konání závodů. Pojištění startujících Závodníci jsou při účasti v závodech Českého poháru 2013 pojištěni na základě členství v SH ČMS. Pojištění se nevztahuje na zahraniční a ostatní účastníky závodů.


Závěr


Realizaci seriálu Český pohár 2013 zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Kamenec u Poličky ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů – MSH Praha, Sbory dobrovolných hasičů Kozlovice, Bludov, Písková Lhota a Horní Lideč za spolupráce a podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho partnerů. Povinnosti pořadatelů jednotlivých závodů:

1. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním závodu zaslat pro zveřejnění na portálu www.stovky.cz propozice závodu a po jeho skončení neprodleně zaslat jeho výsledky pro zveřejnění a zpracování průběžného pořadí Českého poháru.
2. Pořadatelé jsou povinni nejpozději do tří dnů napsat článek o závodu a zaslat jej za účelem prezentace závodu dle uvážení do místního a hasičského tisku a dále administrátorovi webu www.stovky.cz případně také mediálním partnerům.
3. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a minimálně 3 rozhodčí. Hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčí - instruktor. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici elektrickou časomíru s certifikátem.
4. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici veškeré měřící zařízení, nutné pro kontrolu nářadí a dráhy pro případ ověření národního rekordu. 5. Pořadatelé jsou povinni ve sportovním areálu a kolem drah umístit propagační bannery a loga smluvních partnerů
6. Pořadatelé jsou povinni na oficiálních tiskopisech, jako jsou pozvánka, plakáty nebo výsledkové listiny prezentovat loga hlavních partnerů poháru.
7. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit. 

8. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy oznámení úrazu z důvodů případné pojistné události. 

23. 1. 2013